04 Christine Aguilera 0749
Christine Aguilera

Christina Aguilera sings at the Wachovia Center in Philadelphia, Pennsylvania on Tuesday, April 3, 2007.
Previous Next